Càmeres municipals de vigilància del trànsit

L'ajuntament ha de demanar autorització a la comunitat de propietaris de l'edifici que ha d'utilitzar com a suport?

Administratiu, Immobiliari

La qüestió que es planteja és si l'ajuntament pot imposar l'obligació d'utilitzar una façana per instal·lar una càmera de vigilància del trànsit, que per la seva ubicació pot ser el lloc més adequat.Hem de partir del caràcter de servei públic que ofereixen aquestes càmeres de vigilància del trànsit, la qual cosa significa que els propietaris dels immobles estan obligats, en principi, a consentir aquest tipus d'instal·lacions (servituds administratives).A aquests efectes, els ajuntaments han de regular l'obligació dels propietaris dels immobles de donar suport a aquest tipus de servituds per a la instal·lació d'elements i equipaments de servei públic. Sovint s'inclou en la seva normativa urbanística municipal, a la qual sol imposar-se l'obligació dels propietaris dels edificis de consentir la col·locació de suports o qualsevol element al servei del municipi, posant condicions per a això, sempre sota el criteri d'intentar evitar molèsties als veïns.Si no hi ha una ordenança municipal en aquest sentit, l'ajuntament ha d'iniciar un procediment administratiu per a la imposició de la servitud, a l'efecte del qual l'alcalde ha d'emetre un decret motivat per l'obligació municipal d'interès públic d'instal·lar la càmera de vigilància del trànsit, especificant l'edifici afectat. Aquesta resolució s'ha de notificar als interessats, titulars cadastrals dels habitatges afectats, atorgant-los un termini d'audiència.Si parlem d'edificis d'habitatges, n'hi ha prou amb la notificació i audiència al president de la comunitat de propietaris, ja que la facultat de representació de la comunitat s'atribueix genèricament al president.