Protecció de conjunts històric

Pot un particular sol·licitar la modificació del Pla Especial de Protecció?

Administratiu, Immobiliari

Els Plans Especials de Protecció de Conjunts Històrics són d'iniciativa pública, si bé això no exclou el dret dels particulars interessats a promoure una modificació específica d'un Pla Especial de Protecció d'una àrea afectada per la declaració de conjunt històric, sense perjudici que sigui l'administració municipal a qui correspongui l'aprovació inicial i definitiva d'aquesta modificació.Així ho acaba de manifestar el Tribunal Suprem (TS) en resposta a una associació que va iniciar un contenciós després que una mercantil demanés a un ajuntament una modificació específica d'un Pla Especial de Protecció que afectava un conjunt històric que posteriorment va ser aprovada definitivament.Com a motiu de recurs, l'associació va reclamar la nul·litat de l'aprovació per ser contrària a la normativa patrimonial, que estableix la competència dels ajuntaments, i no dels particulars, de la iniciativa de modificació.Segons el Tribunal Suprem, la pretensió de l'associació va en contra del reconegut dret dels ciutadans a participar en els procediments d'elaboració i aprovació de qualsevol instrument d'ordenació territorial o d'ordenació i execució urbanística de manera efectiva, inclosos els Plans Especials de Protecció Històrica.