Hipoteques. Reclamació de despeses abusives

La justícia europea indica com determinar el moment en què comença a executar-se el termini per reclamar-ne la devolució

Civil, Immobiliari

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) s'ha pronunciat sobre una qüestió prejudicial plantejada sobre la interpretació de la Directiva europea 93/13, sobre les clàusules abusives en els contractes subscrits amb consumidors (arts. 6.1 i 7.1).El termini de prescripció d'una acció de restitució de despeses que el consumidor hagi abonat, en subscriure un contracte amb un professional, en virtut d'una clàusula el caràcter abusiu de la qual hagi estat declarada per resolució judicial ferma dictada amb posterioritat al pagament d'aquestes despeses, no pot començar fins que el consumidor tingui o pugui tenir coneixement raonable del caràcter abusiu d'aquesta clàusula.Per tant, el Tribunal assenyala que no pot començar:- en el moment del pagament, ja que dificultaria excessivament l'exercici dels drets que la Directiva confereix als consumidors;- en la data en què el Tribunal Suprem nacional dictà sentència anterior, en un altre supòsit, en què declarà abusiva una clàusula tipus que correspongués a aquella clàusula d'aquell contracte. En aquest cas, no es pot presumir que el consumidor pugui tenir coneixement raonable que una clàusula continguda en el seu contracte té un abast equivalent al d'una clàusula tipus que el tribunal suprem nacional ha declarat abusiva. I no es pot esperar que aquest consumidor, a qui la Directiva pretén protegir, donada la seva situació d'inferioritat respecte al professional, dugui a terme activitats pròpies d'una investigació jurídica.Si pot començar en la data en què la resolució que declara abusiva una clàusula contractual esdevé ferma i la cancel·la, ja que el consumidor té la possibilitat de conèixer els seus drets abans que aquest període comenci a executar-se o caduqui.