Mesures a favor dels fills després de la ruptura

No amagar maliciosament les dades per a la localització de l'altre progenitor...

Dret de família

La maquinació fraudulenta consisteix en l'ocultació maliciosa del domicili de la part demandada amb intenció dolosa; deixant-la indefensa processalment. No serveix d'excusa el fet de no conèixer les dades de localització, encara que pugui ser cert, si és fàcil obtenir-les amb la mínima diligència.Aquesta doctrina ha estat aplicada recentment pel Tribunal Suprem, que ha estimat el recurs de revisió de sentència interposat pel pare d'una menor que havia estat demandat per la mare en un procés per a l'adopció de mesures a favor d'ella.El judici, en el qual es va atorgar la guarda i custòdia de la filla a la mare i es va imposar una pensió al pare per mantenir-la, es va celebrar en situació de rebel·lia (sense la compareixença de la part demandada), segons la recurrent, perquè la demandant va amagar maliciosament les dades per localitzar-la.El Tribunal Suprem ha recordat que és obligació legal de la part demandant indicar al jutjat les dades útils de què disposa per localitzar la part demandada.S'ha constatat que el demandant sabia que el pare vivia a Londres i coneixia els detalls del seu lloc de residència i el número de telèfon per poder localitzar-lo; no obstant això, el recurrent no ho sabia fins que la mare va instar a l'execució de la sentència per tal de cobrar la pensió alimentària que se li havia imposat, i això malgrat haver estat en contacte amb la mare per haver visitat la seva filla a Espanya en una data posterior, la qual cosa demostra la seva voluntat d'amagar-ho.El Tribunal Suprem ha determinat retornar les actuacions al jutge per resoldre en un procés amb totes les garanties.