Notícies

Immobiliari

Comunitat de propietaris. Impugnació d'acords

Incidència de no estar al corrent de pagament en la impugnació aquells que alteren les quotes de participació

Dret de família

Procés de familia. Dret de l'infant a ser escoltat directament

S'anul·la la sentència que dictaminava sobre el règim de guarda i visites arran del que el menor va comunicar a l'equip psicosocial

Civil, Immobiliari

Hipoteques. Reclamació de despeses abusives

La justícia europea indica com determinar el moment en què comença a executar-se el termini per reclamar-ne la devolució

Civil

Indemnització per accidents de trànsit

L'import establert s'ha de basar en informes mèdics que avalin la durada i necessitat del tractament de les lesions

Administratiu, Immobiliari

Protecció de conjunts històric

Pot un particular sol·licitar la modificació del Pla Especial de Protecció?